Gestió del coneixement – Bienvingut a Easy2bwise

L’eina innovadora que redueix el cost de la rotació de personal en les empreses i  incrementa la productivitat.

La rotació de personal implica un elevat cost per les empreses i una pérdua de productivitat des del moment que el treballador/a és baixa en l’empresa fins que el nou treballador/a sigui 100% productiu.

Gestió del coneixement

L’empresa intentará contractar la persona candidata que consideri més preparada académicament i amb més experiéncia pel lloc de treball al que opta. Però, per motls coneixements i habilitats que disposi, difícilment tindrá els coneixements particulars del lloc de treball que tindrá que ocupar, ni coneixerá les seves tasques i procediments.

Per això serà necessari que algún company/a pugui transmetre aquests coneixements fins que, pasades unes setmanes o mesos, la nova incorporació pugui realitzar totes les tasques propies del lloc de treball de forma óptima i 100% autónoma.

Gestió del coneixement

Easy2bwise es la solució ideal per un óptim procès de transferència de coneixement, ja que es redueix el cost de la rotació fins a un 80%, i l’informació és, per a tots els treballadors/es, la mateixa qualitativament i quantitativament.

Subscriguis a Easy2bwise

Rebi més informació i novetats sobre el coneixement i la formació per empreses.

He llegit i accepto

7 + 9 =