Retenció i reubicació del talent

Easy2bwise facilita la gestió de la retenció i reubicació del talent, ajudant, d’una banda, en la motivació de tots els empleats / des perquè vulguin continuar formant part de l’empresa i, d’altra banda, facilitant que qualsevol persona pugui capacitar-se per ocupar un altre lloc de treball, alhora que permet filtrar les persones de la plantilla millors capacitats per a ocupar una vacant interna.

Easy2bwise disposa de diverses eines per reduir la rotació de personal. I, en cas que es produeixi, facilitar la gestió del canvi per reduir al mínim l’impacte en la producció i els costos.

Conté l’inventari detallat del coneixement de tots els empleats, informació molt útil en la reubicació de talent, ja que permet localitzar de forma ràpida als empleats millor capacitats per ocupar una vacant en particular.

Els processos de formació continuada i la possibilitat de promoció interna, incrementen la motivació dels empleats i poden reduir la rotació de personal.

Amb Easy2bwise, l’empresa obtindrà un gran estalvi econòmic i a més es beneficiarà d’una major estabilitat de la plantilla i creixement, en disposar d’empleats amb més experiència i coneixement.

Els empleats són els que millor coneixen el producte/servei, el client i els procediments, per tant, són perfectes per realitzar propostes de millora. Easy2bwise facilita aquesta tasca, i permet realitzar fàcilment i sense cost addicional, enquestes perquè tots els empleats puguin aportar a l’empresa informació molt important per a la presa de decisions.

Beneficis i avantatges de la Retenció i reubicació del talent

Si tenim en compte que la mitjana de rotació de personal en les empreses és d’1 de cada 4 empleats, i que el cost d’una nova incorporació és de 3 a 6 mesos de sou, i fins a 9 mesos de sou si es té en compte el període de formació i la pèrdua de productivitat inicial, i el baix cost per empleat de Easy2bwise, la seva empresa pot estalviar-se milers d’euros cada any utilitzant aquesta eina.

Cas pràctic

Una persona del departament de comptabilitat d’una empresa es jubila.

Cas 1: Easy2bwise ofereix una llista de tots els empleats amb coneixements i actituds més semblats al perfil de la vacant.

Cas 2: Si la baixa es produeix dins de 6 mesos les persones interessades a optar a aquest lloc poden realitzar els cursos de formació necessaris, per finalment es pugui seleccionar a la persona en funció dels resultats obtinguts.

El Cicle de vida d’un empleat en Easy2bwise

De la Retenció i Reubicació del talent a la Selecció de Personal

En els casos on la reubicació o retenció de talent és inevitable mitjançant el desenvolupament personal i professional de l’empleat/a, Easy2bwise facilita la contractació dels candidats que millor compleixin amb el perfil de la vacant, gràcies al mòdul de selecció de personal (Reclutament)